ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

sirdaryomoi 2024 - SIRDARYO VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI

Date2024-02-01 - 2024-02-15

Deadline2024-10-01

VenueSyrdarya, Gulistan, Uzbekistan Uzbekistan

KeywordsSirdaryomoi; Sirdaryomalaka; Sirdaryomalaka

Websitehttps://sirdaryomoi.uz/konferensiya

Topics/Call fo Papers

MUNDARIJA
SO‘Z BOSHI ---4
1-SHO‘BA. RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI
QO‘LLASH IMKONIYATLARI ---6
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA’LIM JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH
OMILI SIFATIDA Boqiyev Farxod Esanovich ---6
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ Ибраимов Холбой Ибрагимович ---10
UMUMIY O‘RTA TA’LIM MUASSASALARI O‘QUVCHILARINI ZAMONAVIY
KASBLARGA O‘QITISHNING MILLIY MODELI Murodov Erkin Ergashevich ---13
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHGA YANGICHA
YONDASHUVLAR B.K.Xaydarov ---17
ОБРАЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОДУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ») Александра Павловна Иванова 21
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ И
ТАБЛИЦ НА УРОКАХ ИСТОРИИ Исамитдинов Жорабек Бобобекович ---27
РАЌАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯДАН ТАРИХ ФАНИНИ ЎЌИТИШ ЖАРАЁНИДА
ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ Турсунов Бўстон Рањмонович, Турсунова Зилолахон---33
RAQAMLI TA’LIM MUHITI NAZARIYASI: RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY
DARAJASI Berdaliyeva Gulasal Abdukunduzovna---39
PEDAGOG XODIMLARNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHIDA MUSTAQIL
TA’LIMNING O‘RNI VA AHAMIYATI Gaffarov Azizbek Muhammadsaidovich ---45
ELEKTRON TA’LIMNING UMUMTA’LIM MAKTAB PEDAGOG XODIMLARI
UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI Nizamov Akmal Shoxobiddinovich
---50
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN AXBOROT-TA’LIM
RESURSLARIDAN FOYDALANISH Toshtemirov Doniyor Eshbayevich---55
NOMUTANOSIBLIKNING SHAKL VA MA’NODA YUZAGA CHIQISHI Uralov Azamat
Begnarovich ---60
UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH TIZIMINI JORIY ETISH NATIJASI Otamurodov
G‘olibjon Ro‘zimurodovich ---66
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDA DASTURLASH TILLARINING TUTGAN O‘RNI
VA UNING MAQASAD VA VAZIFALARI Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li,
Murodulloyeva Jasmina Najim qizi, Nurmaxmatova Umida Abdiqahhor qizi---71
TA’LIM JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH SIFATLI BILIM OMILI SIFATIDA
D.Samatova---75
YUQORI SINFLARDA GEOMETRIYA FANINI O‘QITISHDA FANLARARO
INTEGRATSIYANI QOʻLLANILISHI Imomnazarova Nurjaxon Toktaboyevna ---79
PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TA’LIM MUHITINING
AHAMIYATI E.M.Alkarov---82
ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI MA’LUMOTLAR BAZASINI JORIY ETISHDAGI
MUAMMOLAR VA FIKRLAR G.Joldasova ---86
BOSHLANG‘ICH TA’LIM О‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISH Abduxolikova Marhabo ---89
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ PISA-25 Аекеева Гулжахон Узбекбаевна; Мырзамбетова Замира
Даулетмуратовна ---93
TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TALIM MUHITINI YARATISHNING AHAMIYATI
To‘rabayev Orif Abdumajid o‘g‘li ---99
TAʼLIMDA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR, AFZALLIKLAR.
JAXON TAJRIBASINI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TA’LIM
MAZMUNINI OSHIRISH YO‘LLARI Yunusova S.Z. , Hasanova G.X. , Abduraxmonova X.Q.
---103
FIZIKA DARSLARIDA VIRTUAL LABORATORIYA ISHLARI, AMALIY TOPSHIRIQLAR
TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH USULLARI Ximmatova J.K, Jumaniyazov A.U .. 110
GYOLDER FAZOLARIDA KOMPAKT OPERATORLAR Sh.Q. Mamatov --- 113
HOZIRGI KUNDA RAQAMLI TA’LIMNING AHAMIYATI Saidova Gulyora
Abduhakimovna, Mamayeva Marjona Abdurazzoqovna --- 117
COURSERA OMMAVIY ONLAYN OCHIQ KURSLAR TA’LIM PROVAYDERINING
IMKONIYATLARI Abdullaeva Fayoza Naimjonovna ---121
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING
TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI:XALQARO TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI Tulibayeva Shaxlo Shavkatovna ---127
TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH VA MASOFAVIY TA’LIMDAN FOYDALANISHNING
OʻRGANILGANLIK DARAJASI Ass.Kurbanova Sh.M., Salimova M. ---131
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA KOMPYUTER IMITATSION MODELLASHTIRISHNI
SHAKLLANTIRISH VA QO‘LLASH TEXNOLOGIYASI Suyumov Jo‘rabek Yunusaliyevich
---134
THE IMPORTANCE OF THE CREDIT-MODULAR SYSTEM IN THE PREPARATION OF
FUTURE FINE ARTS TEACHERS Khayrov Rasim Zolimkhon corners ---138
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНИКОВ ПРИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Каюмов Ш., Зиядуллаева Ш.С., Насирова Д.А., Бекчанов Ш.Э. ---140
OLIY TA’LIM TIZIMIDA FIZIKA VA MATEMATIKA DARSLARIDA PYTHON
DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH Yunus Turayev1 and Nozima Kamolova1 ..147
MASSIV ELEMENTLARI BО‘LGAN DETALLARNING 3 О‘LCHAMLI TASVIRLARINI
AUTOCAD DASTURIDA LOYIHALASHNING О‘ZIGA XOS JIHATLARI Alimov Umid
Taxirovich ---152
TITLE: EXPLORING THE SPECTRUM OF PARTICIPATION IN UZBEK EFL
CLASSROOMS AT A UNIVERSITY Alibekova Mokhira Abduvaliyevna ---158
ЕXPLОRING INNОVATIVЕ MЕTHОDS AND TООLS IN HIGHЕR ЕDUCATIОN:
ЕNHANCING LЕARNING IN THЕ DIGITAL AGЕ Rustem Omirzakov, Aliyar Pirnazarov
---164
847
TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O‘QITUVCHINING KASBIY
RIVOJLANISHI Gulshan Yusupova ---169
TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTЕR IMITATSION MODЕLLARDAN
FOYDALANISHNING PЕDAGOGIK JIHATLARI Lutfillayev Maxmud Hasanovich1,
Meliyeva Mohinur Baxromovna2 ---173
TA’LIM NATIJALARINI BAHOLASH VA DIAGNOSTIKA QILISHNING TURLI USUL VA
VOSITALARI Norbekov Doston Keldibekovich---178
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGI
TUSHUNCHALARI O.M.Halvaevna, Sh.S.Normatov ---182
ANALYSIS OF DATA COLLECTION METHODS FOR AN IMAGE RECOGNITION
PROGRAM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY Makhmudova Shakhzoda
Yorkinovna, Sharopova Barno Abdunabiyevna ---186
THE ROLE OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF
INTERNET OF THINGS Aripov Sobir Khamidullayevich ---190
MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA BOJXONANING O‘RNI Meylikov
Fazliddin Abduhalim o‘g‘li ---194
BOSHLANG‘ICH TA’LIM FANLARINI O‘QITISHDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAYDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING
KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH Utemuratov Bayrambay
Kulmuratovich ---198
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH
D.B.Jonibekov---202
KREDIT-MODUL TIZIMIGA ASOSLANGAN O‘QUV JARAYONIDA INTELLEKTUAL
TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH Ergashev Baxtiyor Baxriddinovich ---207
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA
INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI Aliboyeva Dildora Baxodir qizi ---210
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA O‘QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA
XOS XUSUSIYATLARI Maxmudova Nodirabonu Jamoliddinovna ---214
ФОРМИРОВАНИЕ 4К-КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА –
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ Аблязова Милана Руслановна, Ахмедова Махфуза
Садыковна ---219
ELEKTROTEXNIKA FANLARIDAN RAQAMLI TA’LIM MUHITINI YARATISHDA
MOBIL ILOVALARNI O‘RNI D.X. Xalmanov1, N. J. Tairova2 , S.A. Dusmuxamedova3, I. K.
Nuriddinov4---223
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ Дехконова Зилолахон Мирзаевна ---228
TA’LIMDA 5E MODELI Badalova Maqsuda Umarovna, Azamatova Dilafruz Saydig‘aniyevna
---231
IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM MUASSASALARIDA O‘QUVCHILARNING
AXBOROT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA IT TEXNOLOGIYALARINING
O‘RNI Xurramova Sarvinoz Erkin qizi, Xurramova Sitora Erkin qizi---235
848
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIMNI INDIVIDUALLASHTIRISHNI
TA’MINLOVCHI TA’LIM TRAYEKTORIYALARI Mamarajabov Shavkat Ergashevich...239
KREDIT-MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TAʼLIMNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI Axmedova
Dilnoza Eshnazar qizi ---245
KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL O‘QISHINI TASHKIL
ETISHDA INNOVATSION TAʼLIM TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI
Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi ---251
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA 3D GRAFIK TURDAGI MA’LUMOTLARNI QAYTA
ISHLASH TEXNOLOGIYALARI Nazarov F.M., Murtozayev M., Pardayev M. ---255
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN TA’LIMDA O‘QUVCHILARNING
AXBOROTGA NISBATAN KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH Djumanov Jahongir
Abdivaliyevich ---258
O‘QUV JARAYONIDA RAQAMLI TA’LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING
SAMARADORLIGI Niyozov Muhammad Baxronovich ---262
THE INTEGRATION OF BIG DATA WITH AI SUBJECTS Saydazimov Javlonbek ---266
KASBIY RIVOJLANISHIDA TA’LIMDAGI MUHITINING AHAMIYATI Rixsiboyev Behzod
Alisherovich ---269
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH KURSI
ISHTIROKCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH UCHUN
IMKONIYATLAR Xoshimova Feruzaxon Baxodirovna---271
МЕРА ИНТЕРНЕТА К.С.Ортиков ---276
O‘QUV JARAYONIDA ELEKTRON TA’LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING
NAZARIY ASOSLARI Xudayberdiyev Mansur Zakirjanovich ---279
TALABALARDA MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADSANIYATINI
RIVOJLANTIRISH OMILLARI Xudayberdiyev Abdumadjid Abdujalilovich ---284
BOSHLANGʻICH TA’LIMDA MUAMMOLI TA’LIM VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARINI QOʻLLASH ORQALI OʻQUVCHILARNI MANTIQIY
FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Kulaxmetova Mavlyuda Pulatovna 288
RAQAMLI TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA BO‘LAJAK KIMYO
O‘QITUVCHILARINING AXBOROT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING
MOHIYATI Yusupov Musurmon Maxmud o‘g‘li ---292
XXI ASR KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA LOYIHA
TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI Mamatkulova Nigora Sherbekovna ---298
UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI TARIX FANI DARSLARIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH
Biybalayev Islombek Abdunazarovich ---300
2-SHO‘BA. FANLARARO INTEGRATSIYANI QOʻLLASHNING TA’LIM
SAMARADORLIGIGA TA’SIRI. ---303
BOSHLANGʻICH SINFLARDA “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI”
FANINI OʻQITISHNING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
---303
849
YOSH MAKTAB O‘QUVCHILARINING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA BADIIY
ADABIYOTNING O‘RNI Raxmonova Dilfuza Maxmudovna, Hamdamova Adolat ---306
СУЩНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» С ДРУГИМИ
УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ Балтабаев Жаксылык Оразбаевич, Жумабаев Жаксылык
Базарбаевич ---310
INTEGRALLASHGAN TAʼLIM MUHITIDAN FOYDALANISH ASOSIDA O‘QITISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Lutfillayev M.X.1, Lutfillayev U.M.2 ,
Chorshanbiyev Ch.I.3 ---313
INTEGRATION OF DISCIPLINES IN THE TRAINING OF STUDENTS OF
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES IN TECHNOLOGICAL EDUCATION M.K.Kamilova,
S.T.Eshanova ---317
FAZOVIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA CHIZMACHILIK FANINING
AHAMIYATI F.N.Alkarova ---319
АХBОRОT TЕХNОLОGIYАLАRI FАNINI О‘QITISHDА MUАMMОLI VАZIYАTLАR
TАHLILI M.A.Аhtаmqulоv, H.F.Xursandov, M.A.Mustaffaqulov, A.S.O‘sarov ---322
FARMATSEVTIK OLIY TA’LIM O‘QUV JARAYONIDA FANLARARO INTEGRATSIYA
VA UNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA’SIRI Shamsiyev Rahim Najmiddinovich ---329
INKLYUZIV TA’LIM -MUVAFFAQIYAT TA’LIMI To‘xtamatova M.I. 1 , G.M.To‘yqulova
G.M. 2 , Burxonova X.D3 ---332
INKLYUZIV TA’LIMDAGI O‘QUVCHILARINING MAKTABDAGI FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODLARI Tojibayeva I.T, Yo‘ldasheva Z.X ,
Qodirova D.O ---336
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Хайров Расим Золимхон угли---340
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В СОЧЕТАНИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Авезов Базарбай Досназарович, Ибрагимов Байнияз Айтбаевич,
Джумагулов Зинатдин Узакбергенович---343
TABIIY FANLARDA MATEMATIKANI QO‘LLANILISHI Boydadayev Islomjon G‘anijon
o‘g‘li, Qirg‘izov Madyor O‘ktamali o‘g‘li. ---347
IQTISODIY INFORMATIKA: BLOKCHEYN VA KRIPTOVALYUTA HAQIDA Mavlyanov
Mo‘minjon Akramovich ---350
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA “INFORMATIKA VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI” FANINI AKT ASOSIDA O‘QITISHNING PEDAGOGIK
JIHATLARI B.B.Aminov ---356
5-SINF “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI DASTURIY
VOSITALAR ASOSIDA OʻQITISH METODIKASI Nazarov Baxodir Abdusamatovich ..359
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ НА
УРОКАХ ХИМИИ Рузиев И.Х., Тошматова Р.В., Ёрмахмадова П.П., Насимова С.У. .363
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ Файзуллаева
Нилуфар ---370
O‘QUVCHILARGA KASB-HUNAR ODOBI QOIDALARINI O‘ZLASHTIRISH MUHIM
HAYOTIY ZARURAT EKANLIGI HAQIDA YONDOSHISH Raxmatova X ---376
MAKTAB TA’LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERNETDAN
FOYDALANISHNING O‘RNI Dedaxonova Moxira Oltmishboyevna ---380
FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA
TA’SIRI Matyakubova Madina Xabibullayevna ---384
MATEMATIKA TO‘GAKLARI ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH
Ne’matova Shohida Bobojon qizi ---390
FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA
TA’SIRI Nazarova Charos Farxodovna ---395
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI TA’LIM
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI (TEXNOLOGIYA FANI
MISOLIDA) K.B.Masharipov ---400
BOSHLANG‘ICH TA’LIM JARAYONIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI
QO‘LLASHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI Shodiyeva Matluba Jo‘Rayevna ---403
ADABIYOT FANINI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LIQLIKNING AHAMIYATI
Xamrayeva Mavjuda Abduxakimovna ---409
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASH
IMKONIYATLARI Isayev Jahongir Muzaffarovich ---412
CHIZMACHILIK VA TEXNOLOGIYA DARSLARI INTEGRATSIYASI NATIJASIDA
O‘QUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI
Mamatov Dilshod Xasanovich ---419
THE IMPORTANCE OF CREATIVE AND MODERN METHODS IN INCREASING THE
EFFECTIVENESS OF EDUCATION Rashidova Madina Raxmatovna ---424
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMIY O‘RTATA’LIM MAKTABLARIDA
TEXNOLOGIK TA’LIMNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI
Teshaboyev Zikrillo Abdullayevich ---428
AN’ANAVIY METODDAN FOYDALANIB INFORMATIKA FANIGA DOIR DARSLARNI
O‘TISH METODIKASI Sh.O.Xolmurodov ---433
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА Аннаева Лола Расуловна---436
MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING HUNAR TA’LIMI HAQIDA QARASHLARI
Qlichev Ulug‘bek Abdumavlonovich ---442
O‘QISH MATERIALLARINI TUSHUNISHDA NOFILOLOGIK YO‘NALISH
TALABALARINING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH
MUHIM OMIL SIFATIDA Kurbanova Husniya Shuhrat qizi ---445
KIMYO O‘QUV FANIDA MUSTAQIL TA’LIMDAN ESSE YOZISH KO‘NIKMASINI
RIVOJLANTIRISH Julboyev To‘lqin Abduvaliyevich Babayev Baxrom Nurillayevich ---451
BADIIY ADABIYOTDA ALLEGORIYA VA UNING METAFORADAN FARQI Eshpulatova
O‘g‘iloy---455
INTEGRATIV YONDASHUV – O‘QUVCHILARDA TAYANCH VA FANGA OID
KOMPETENTSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILI Sherjaxon
Abdufatayev ---461
PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMIDA DUAL TA’LIM TIZIMINING O‘RNI Sulaymanov
Raxmatilla---468
KIMYO FANIDA ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISHDA FANLARARO
BOG‘LIQLIK Almanova Nigora Abdurashidovna ---471
3-SHO‘BA. TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY
METODLARNING AHAMIYATI ---474
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI
K.Eshquvatov ---474
TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING KOGNITIV QIZIQISHINI
RIVOJLANTIRISHDA QUROQCHILIK HUNARMANDCHILIGINING O‘RNI
Shamuratova Tamaraxan Jubatkanovna, Mambetiyarova Lalaxan Musatdin qizi ---477
KARNO KARTALARI, YECHIMLAR DARAXTI HAMDA MANTIQ TO‘RLARINI
MINIMALLASHTIRISH USULLARI Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li, Allanov Muso
Berdiyor o‘g‘li, Bo‘riyev Ulash XXX---481
10-SINFDA “AROMATIK UGLEVODORODLAR” MAVZUSINI OʻQITISHDA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Tursunov Bunyod Hamdam o‘g‘li ---485
TAʻLIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY
METODLARNING AHAMIYATI Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna, Aliqulov
Shukurullo Fayzulla oʻgʻli ---488
KIMYO DARSLARIDA MUAMMOLI TA’LIM Azamatova Dilafruz Saydig‘aniyevna ---495
ZAMONAVIY TA’LIM METODLARI – TA’LIM SAMARADORLIGI KAFOLATI Xamudov
Mirjalol Olim og‘li ---498
TALABALARGA FALSAFA FANINI OQ’ITISHDA KREATIVLIK MUAMMOSINING
UMUMIY TAVSIFI VA METODIKASI Yazdanov Ulug‘bek Toshmurotovich, Raxmanov Bobur
Axtamovich ---504
BO‘LINISH BELGILARI VA ULARNING ISBOTI Z. N. Kamilova, B. S. Normonov, D.
Shodmonov---509
HARBIY TA’LIM SAMARADORLIGI OSHIRISH VA HARBIY KOMPETENTLIKNI
RIVOJLANTIRISHDA KIMYOVIY BILIMLARNI QO‘LLASH ZARURATI M.SH.Islamova
---515
AMALIYOT DARSLARIDA INTERFAOL TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASNING
AYRIM MASALALARI G.Y. Abdullaeva ---522
OLIY TA’LIMDA TALABALARNING O‘QUV-BILISH MOBILLIGINI
RIVOJLANTIRISHDA LOYIHALASH TEXNOLOGIYASINING USTUVOR JIXATLARI
Turabov Anvar Mavllankulovich, Aqboev Anvar Akbar o‘g‘li ---527
O‘QITISH TIZIMIDA ZAMONAVIY KREATIV METODLARNING AHAMIYATI U.G‘.
Sobirov, Sh.L. Ubaydulloyeva ---532
OLIY TA’LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK TASHXIS, MUSTAQIL O‘QUV FAOLIYATI VA
INDIVIDUAL YONDASHUV Xayrov Rasim Zolimxon o‘g‘li ---536
INTENSIV TAʼLIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNI KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI Jurayeva Umida
Rahmatullayevna ---539
TALABALARNI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK SHARTLARI Jurayeva Umida Rahmatullayevna ---542
BO‘LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARIDA TEXNIK VA TEXNOLOGIK
KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH Orınbetov Nurılla Turdımuratovich, Amanbaev
Muratbay Abdimuratovich ---545
TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGLARNING HUQUQIY
SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALARI To‘rabayev Orif Abdumajid o‘g‘li ---549
PROMOTING CRITICAL THINKING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND
LEARNING Allamuratova Khurliman ---554
BO‘LAJAK TARIX O‘QITUVCHILARINING DIDAKTIK KOMPETENTLIGINI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING USULLARI Xujanova Lobar
Raimkulovna ---559
THEORETICAL BASICS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INCREASING
THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS Djabbarov Abduqodir
Bakhodirovich ---563
TA’LIMNI HAQIQIY HAYOT BILAN BOG‘LOVCHI YONDASHUV ---567
I.Ismatov ---
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ Рузиев И.Х., Мамаражабова Ш.Р.,
Тилавмуродов С.Х. ---574
O‘QUVCHILARDA TEXNOLOGIK BILIM VA KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH
OMILLARI Urunov Abduxalil Madjidovich, Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich---577
TEXNOLOGIYA TA’LIMI DARSLARIDA O‘QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH
MEZONLARI Urunov Abduxalil Madjidovich, Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich ---581
KIMYO FANLARINI O‘QITISHDA IQTIDORLI O‘QUVCHI YOSHLAR BILAN ISHLASH
R.V.Tashmatova, I.X.Ro‘ziyev, Sh.I.Xasanov ---590
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Расулова Санобар Маматкуловна---594
O‘QISH DARSLARIDA BADIIY ASARNI TAHLIL QILISH ORQALI PIRLS XALQARO
BAHOLASH DASTURI ASOSIDA TOPSHIRIQ. Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna ---598
BOSHLANG‘ICH SINFLARGA BADIIY MATNLARNI O‘RGATISHDA INTERFAOL
USUL VA METODLARDAN FOYDALANISH Umaraliyeva Iroda Qudrat qizi ---604
MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING
AHAMIYATI Bekdurdiyev Zufarbek Shodlik o‘g‘li ---607
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ Турсунова Жамила Аликуловна ---610
MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA KREATIV VA ZAMONAVIY YONDASHUVGA OID
MASHG‘ULOT: IJTIMOIY XABARDORLIK, INKLYUZIVLIKNI TASHKIL ETISH
SAMARADORLIGI Djurayeva Perdegul Saidovna ---613
TALABALARNING TANQIDIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA
DOIR "MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI"NI AMALGA OSHIRISH TASNIFI
Elmurodova Dilnoza Shuhrat qizi ---619
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI Qamarova Nigora
Fayzullayevna ---624
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA TA’LIM SAMARADORLIGI
K.Eshquvatov ---630
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Амантурдиев Г.Б.,
Амантурдиева Н.Г., Амантурдиева Д.Г. ---633
FIZIKA KURSINING “O‘ZGARMAS TOK QONUNLARI” BOBINI O‘QITISHDA
O‘QUVCHILARNI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Alinazarova
Maxfuza Alisherovna, Xo‘jamberdiyev Dilmurod Isoqjon o‘g‘li ---637
KIMYO DARSLARIDA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI
Bekmatova Umida Toshqulovna ---641
BIOLGIYA DARSLARIDA RASMIY VA NORASMIY BAHOLASH USULLARIDAN
FOYDALANISH Bekmatova Umida Toshqulovna---645
O‘QUVCHILARNING TARIXIY TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA XARITA BILAN
ISHLASH TEXNOLOGIYASI Ortiqboyev Fayzulla Qosimovich ---649
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA DARS MASHGʻULOTLARINI QIZIQARLI TASHKIL
ETISHDA ENERJAYZERLARNING ROLI Kudratova Umida Begimovna ---652
TARIX FANI O‘QITUVCHILARINI KASBIY RIVOJLANISHIDA INTEGRATIV
YONDASHUV METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Abduraimov Ikromjon
Ravshanbekovich ---656
TALABALARDA KIMYO FANIDAN IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASI Julboyev To‘lqin Abduvaliyevich, Xolboyev Orif Nurmatovich, Sultonov Marat
Mirzayevich ---665
EFFECTIVENESS OF MODERN EDUCATION IN THE ASPECT OF INNOVATIVE
INTEGRATION OF PSYCHOLOGICAL METHODS INTO PEDAGOGICAL ACTIVITY
Sidelnikova Irina Vadimovna ---669
О РОЛИ ТЕАТРА В НРАВСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Иванова Тамара Николаевна ---677
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DESIGNING AND TEACHING FUTURE
MATHEMATICS TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS Ganisher
Abdurashidovich Nafasov, Hakimov Sherbek Obidzhan Oglu ---679
TEXNOLOGIYA TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARDA IJODKORLIK
KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK IMKONIYATLARI Temur-Malik
Yaxshiboyev---683
TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY
METODLARNING AHAMIYATI Amanova Halima Abdumutal qizi ---689
YOSHLARNI INDIVIDUAL TALIMGA JALB QILISH VA TALIM SAMADORLIGI Odiljon
Sirojiddinov Ilhomjonovich ---693
BOSHLANGʻICH TA’LIMDA MUAMMOLI TA’LIM VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARINI QOʻLLASH ORQALI OʻQUVCHILARNI MANTIQIY
FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Kulaxmetova Mavlyuda Pulatovna 695
4-SHO‘BA. YANGI AVLOD DARSLIKLARI: ILG‘OR TAJRIBALAR VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI ---699
YAXSHIROQ O‘RGANISH UCHUN INTELLEKTUAL DARSLIKLARNING SO‘NGGI
YUTUQLARI Jakbarov Odiljon Otamirzayevich, Normatov Aziz Muxammatrizoyevich---699
“ODAM VA UNING SALOMATLIGI” DARSLIGIDAN YARATILGAN KOMPYUTER
IMITATSION MODELLAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI (“Qonning tarkibi – qon
plazmasi va uning shaklli elementlarining tuzilishi, Organizmga tushgan yot (begona) mikrob
yoki zarralarni leykotsitlar tomonidan zararsizlantirilishi” mavzulari misolida) Odilov
Nizomiddin Samatovich ---706
ADVANCED PRACTICES AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN GUIDING THE
YOUNG GENERATION TO EDUCATION Saidova Gulyora Abduhakimovna, Mavzurova
Mohira ---712
IQTIDORLI O‘QUVCHILARNI AJRATISH KERAKMI? Utepov Sanjarbek Shamuratovich
---717
TARBIYA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA XXI ASR KO‘NIKMALARI 4-K
MODELINI SHAKLLANTIRISH Nasiba Yunusmetova, Davranova Gulsara ---720
O‘QISH DARSLARIDA BADIIY ASARNI TAHLIL QILISH ORQALI PIRLS XALQARO
BAHOLASH DASTURI ASOSIDA TOPSHIRIQ Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna ---724
ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ Болтаева М.Ш. ...730
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Кабирова Зарифа Мукаддамовна ---734
XORIJIY TAJRIBALARDAN KELIB CHIQIB TASVIRIY SAN’AT FANINI O‘QITISHGA
INNOVATSION YONDASHUV YO‘LLARI Djabborov Dilshod Turdiqulovich, Turdiyeva
Mo‘tabar Normurod qizi---740
MAKTAB O‘QUVCHILARNING KITOBGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHDA
O‘QITUVCHI VA KUTUBXONACHILARNING HAMKORLIGINING ROLI Shavkat
Bazarov ---744
YANGI OVLAD DARSLIKLAR MAZMUNINI TAHLIL QILISHDA “AKVARIUM”
METODIDAN FOYDALANISH Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna ---748
MATBAA SANOATINING BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLARI D.R.Safayeva,
I.A.Bulanov ---752
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI PIRLS TADQIQOTLARIGA TAYYORLASH
METODIKASI Shaxmurodova Diljahon Almardonovna ---756
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Сайдаметова Нияра Арифовна ---763
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Ахмедова
М.С. ---767
ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Мингбоева
Мохина Тулкинжон кизи, Атаджанова Феруза Бахтияровна, Ахмедова Махфуза
Садыковна ---772
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ А.Д.Бердимбетова ---775
HAYDOVCHILARNING CHARCHOQ ALOMATLARINI ANIQLASH USULLARI VA
MEXANIZMLARI TAHLILI Nazarov F. M., Xamidov M. M. ---782
NODAVLAT TA’LIM MUASSASALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
TA’LIM SIFATINI O‘RNI Berdikulova Nasiba Jurakulovna ---787
KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL
ETISH Xolboyev Umrbek Dilmuratovich ---790
YANGI AVLOD DARSLIKLARI: ILG‘OR TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI: (“MUHANDISLIK GRAFIKASI FANI MISOLIDA”). Dadaboeva Dilnoza
Irkinovna---795
BIOLOGIYA DARSLIKLARIDA UCHRAYDIGAN XATOLIKLAR Abdurasulov Akbar
Shavkat o‘g‘li, Bazarova Ruzigul Shakarovna, Qahhorova Nilufar O‘ktam qizi ---802
USTRUSHONA VA UNING TARKIBIGA KIRGAN HUDUDLARNING MINTAQA
TARIXIDA TUTGAN O‘RNI (miloddan avvalgi I mingyilliklar va ilk o‘rta asrlar) O.Begiyev
---808
USTRUSHONA MINTAQASINING BUXORO VA QO‘QON XONLIKLARINING
MUNOSABATLARIDA TUTGAN O‘RNI Xoliqulov Shohruh, Yuldashev Ulug‘bek ---812
YANGI AVLOD DARSLIKLARI-XXI ASR O‘QUVCHISI UCHUN ZARUR
KO‘NIKMALARNI O‘RGATUVCHI KITOB Ergasheva Nigora Erkinovna ---817
SHAXSLARARO MUNOSABATLAR - IJTIMOIY PSIXOLOGIYANING MAVZUIDIR
Ahmadov O‘ktamjon Zokirjon o‘g‘li ---822
O‘SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING NAMOYON BO‘LISHI VA ULARNI
TUZATISH YO‘LLARI Toshtemirova Mohinabonu Bahodir qizi ---825
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ СТОХАСТИКИ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ Таштемирова Наргиза Нематовна ---828
МАКТАБ, ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА ҲОКИМЛИКЛАР ҲАМКОРЛИГИНИ БАРКАМОЛ
АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Химматалиев
Дўстназар Омонович, Толибаева Эъзоза Аброрбек қизи ---832
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH
TEXNOLOGIYASIDA XORIJIY YONDOSHUVLAR Akbarova Sadoqat Asadullayevna ..836
ЎТМИШДАН САБОҚ ОЛИБ Кубаев Кабил Умарович ---840

Last modified: 2024-03-25 14:58:18